Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

VLERESIMI TEMATIK I PAVARUR 2018 për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës në formatin OPEN COURTS

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres zhvilloi ne daten 19 Prill 2019 Analizen Vjetore 2018. Per here te pare, ky aktivitet i rendesishem u zhvillua ne partneritet me INFOCIP, per te prezantuar para trupes gjyqesore edhe raport-vleresimet e pavarura qe realizohen nga

aktoret e specializuar te Sektorit te Shoqerise Civile. Nje falenderim i posaçem per kryetaren Znj.Joana Qeleshi per vizionin e saj per te hapur gjykaten qe ajo drejton ndaj medias, publikut dhe aktoreve te pavarur qe matin dhe vleresojne eficencen e gjykimit, sikurse INFOCIP. Vleresimi tematik i pavarur per vitin 2018 u realizua nga INFOCIP me mbeshtjen e National Endowment for Democracy, NED me seli ne Washington DC. Vleresimi per vitet 2017 dhe 2016 eshte mbeshtetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine – SOROS. Kliko këtu për të hapur punimet e kësaj Konferencë

KONFERENCA KOMBETARE 2019 “Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor administrativ dhe mardheniet e punes ne gjykate “

Për të kuptuar sa sa garantuese kanë qenë gjykatat administrative në mbrojtjen e të drejtave të punësimit, INFOCIP analizoi të gjitha vendimet përfundimtare të Gjykatës Administrative të Apelit ne vitet 2018 dhe 2017, të cilat i takojnë cështjeve të regjistruara qe nga 2014 e deri ne 2016.

Po ashtu, INFOCIP ka vleresuar edhe të gjitha rekurset me objekt “marrdhëniet e punës” në Gjykatën e Lartë, të vendimuara në vitet 2015, 2016 dhe 2017. Nga ky studim rezulton se nje punonjes që humbi punën në shtet priti në dyert e gjykatës mesatarisht 840 dite (2.3 vjet) per te gjetur drejtesi ne te dyja shkallet e gjykimit. Nese i shtohet kesaj kohe edhe shqyrtimi i rekursit ne Gjykaten e Larte, pritja arrin mesatarisht 1730 dite ose rreth 4.7 vjet. Keto te dhena perfaqesojne mesataren e dy viteve te fundit te matur nga INFOCIP.

Kliko këtu për të hapur punimet e kësaj Konferencë

KONFERENCA KOMBETARE 2017 “Vonesat ne shqyrtimin gjyqesor administrativ ne RSH”

Në datë 15 Djetor 2017, u organizua Konferenca II Kombëtëtare “Për afatet e shqyrtimit administrativ në RSH”, në praninë e Presidentit të Republikës,

Sh.T. Z. Ilir Meta dhe te kryetarit të Gjykatës së Lartë Z. Xhezair Zaganjori, si dhe gjithë kryetarëve të gjykatave administrative në vend. Punimet e Konferencës u ndoqën dhe u adresuan nga autoritetet më të larta të misioneve të huaja (KiE, Euralius, etc) që asistojnë Reformën në Drejtësi në RSH. Kliko këtu për të hapur punimet e kësaj Konferencë, të organizuar nga INFOCIP me mbështetjen e National Endowment for Democracy, NED, me seli në Washington D.C.

KONFERENCA KOMBETARE 2015 “Vleresimi i afateve ne shqyrtimin gjyqesor administrativ dhe dorezimin e vendimeve”

INFOCIP shpalli në prani të autoriteteve më të larta të Pushtetit Gjyqesor, Pushtetit Ekzekutiv dhe aktoreve të rëndësishëm ndërkombëtarë Vlerësimin Kombëtar tematik për kohëzgjatjen e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatave Administrative në RSH.

Në Konferencën Kombëtare tw nivelit të lartë të organizuar nga INFOCIP për këtë qëllim morën pjesë Kryetari i Gjykates së Lartë, njëkohësisht kryetar i Konferencës Gjyqësore Kombëtare dhe kryetar i Kolegjit Administrativ të GJL, Z. Xhezair Zaganjori, Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, Kryetari i Gjykatws Administrative të Apelit, Z. Kastriot Selita si dhe të gjithë kryetarët e gjykatave administrative tw shkallës së parë të RSH.

Po ashtu, në këtë konferencë morën pjese edhe drejtori i OSFA, z. Andi Dobrushi në cilësinë e mbështetësit të kësaj nisme të rëndësishme, e para në llojin e vet në Shqipëri. Të tjerë pjësëmarrës të rëndësishëm që morën pjesë në Konferencë ishin z. Jan Rudolph, Shef i Seksionit Politik të Delegacionit të BE, Tiranë, Dr. Rainer Deville shefi i Misionit te BE, Euralius, Z. Markus Johnson, drejtori i USAID per Shqiperine, Z. Olsi Dekovi, shefi i KiE, si dhe shumë pjesëmarrës të tjerë nga programet e asistencës në fushën e drejtësisë qw imlementohen aktualisht në Shqipëri.

Kliko këtu për të hapur punimet e kësaj Konferencë.