Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

 

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

KODI CIVIL I REPUBLIKES SË SHQIPËRISË

 

KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

KODI I PROCEDURES PENALE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

 

KODI I DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR

 

KODI I FAMILJES SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

KODI I PUNES I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

LIGJ Nr. 98/2016 PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

LIGJ Nr. 97/2016 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË

 

LIGJ Nr. 96/2016 PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 

LIGJ Nr. 95/2016 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Ligji nr 115/2016 “Per organet e qeverisjes se sistemit te drejtesise”

 

LIGJ Nr.9669, datë 18.12.2006 “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”. i perditesuar 2020

 

Ligji Nr.10 173, datë 22.10.2009 PËR MBROJTJEN E DËSHMITARËVE DHE TË BASHKËPUNËTORËVE TË DREJTËSISË

 

LIGJ Nr. 49/2012 PËR GJYKATAT ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE, i perditesuar 2017

 

LIGJ Nr. 157/2013 PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT

 

LIGJ Nr.8678, datë 14.5.2001 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË

 

LIGJ Nr.9917, datë 19.5.2008 PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT

 

LIGJ Nr. 10 192, datë 3.12.2009 PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT, KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE TË TJERA NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË

 

LIGJ Nr. 84/2016 PËR RIVLERËSIMIN KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

VENDIM Nr.687, datë 5.10.2011 PËR ORGANIZIMIN, KOMPETENCAT DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA, SI DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA