Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

DEMSHPERBLIMI PER PUSHIM TE PADREJTE NGA PUNA. ZBARDHET FATURA EKONIMIKE NGA REKURSET NE GJYKATEN E LARTE

INFOCIP po monitoron incidencen dhe menyren e gjykimit te ceshtkeve gjyqesore me objekt “pushimin e padrejte nga puna

Per here te pare INFOCIP ka zbardhur situaten e ketyre proceseve te cilat jane rekursuar ne Gjykaten e Larte te RSH. Permes nje vleresimi sistematik, INFOCIP ka perllogaritur per here te pare edhe masen e demshperblimit qe i duhet te paguaje shteti shqiptar per personat te cilat jane hequr nga puna padrejtesisht, ne shkelje te te drejtave te tyre, te garantuar me ligj ne Republiken e Shqiperise.

 

Kliko tabelen me evidencat per vendimet e Kolegjit Administativ te GJL, viti 2017