Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT, GJETJET E MONITORIMIT 2018

Gjatë vitit 2018, Gjykata Administrative e Apelit ka gjykuar dhe vendimuar 4743 çështje themeli (hap këtu databazën e plotë). Me një mesatare të thjeshtëzuar, çdo gjyqtar gjatë vitit 2017 ka gjykuar dhe vendimuar rreth 364.8 çështje themeli. Kjo shifër gjithsesi është më e madhe, pasi në këtë vlerësim tematik nuk analizohen vendimet e ndërmjetme, kërkesat etj. Emërimi i ndihmësve ligjorë (që në gjashtë-mujorin e dytë të 2015-ës) solli disa efekte pozitive, kryesisht në përgatitjen e çështjeve për gjykim si dhe në lehtësimin e gjyqtarëve për realizimin e arsyetimit të vendimeve brenda afateve ligjore. Mbetet e nevojshme që çdo gjyqtar i Gjykatës Administrative të Apelit të asistohet nga 2 ndihmës ligjorë dhe ndoshta edhe 3 në këtë fazë, diktuar nga volumi i punës që përballon çdo gjyqtar në këtë gjykatë. Vlerësohet se në kushtet aktuale, kjo gjykatë ka nevojë për të paktën 20 gjyqtarë.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin e plotë