Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

GJYKATA ADMINISTRATIVE GJIROKASTER, GJETJET E MONITORIMIT 2016

Per efekt te kesaj analize u vleresuan 862 ceshtje gyqesore themeli, vendimi per te cilat eshte dhene ne Vitin 2016 (periudha Janar —Dhjetor 2016), (hap këtu databazën e plotë) . Keto ceshtje pérfaqesojne nje varg indeksues te panderprere ne numratorin e gjykates. Rezulton se, brenda afatit prej 30 ditesh jane perfunduar se shqyrtuari 409 ceshtje gjyqesore themeli. Pjesa tjeter, 453 ceshtje ose rreth 53% e totalit, jane vendimuar pertej ketij afati.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin e plotë