Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

GJYKATA ADMINISTRATIVE SHKODER, GJETJET E MONITORIMIT 2017

Për efekt të këtij vlerësimi u mblodhën 898 vendime prej të cilave u analizuan 885 (çështje gjyqësore themeli),(hap këtu databazën e plotë). Të gjitha vendimet janë dhënë në periudhën Janar –Dhjetor 2017. Rezulton se, brenda afatit prej 30 ditësh janë përfunduar 56 shqyrtime gjyqësore. Pjesa tjetër, 829 çështje ose rreth 94% e totalit, janë shqyrtuar përtej këtij afati. Vlen të theksohet se trupa gjyqësore e kësaj gjykate vijon të mbetet e paplotësuar me vetëm dy gjyqtarë në vend të 4 që duhet të ishin që nga krijimi. Plotësimi i trupës gjyqësore është një domosdoshmëri absolute dhe rekomandim bazë në kuadër të këtij vlerësimi për GJA Shkodër.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin e plotë