Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2015, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi AKTI DATA SEANCES DATA DOREZIMIT KOHEZGJATJA NE DOREZIM VONESA PERTEJ AFATIT LIGJOR 30 DITE RELATORI KRYESUESI
1 1 806 1.951 14.01.2015 04.02.2015 21 Admir Thanza Majlinda Andrea
2 2 835 228 14.01.2015 28.01.2015 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
3 3 805 1.995 14.01.2015 23.02.2015 40 10 Artan Broci Majlinda Andrea
4 4 821 1.141 14.01.2015 23.02.2015 40 10 Artan Broci Majlinda Andrea
5 5 779 2.748 14.01.2015 28.02.2015 45 15 Artan Broci Majlinda Andrea
6 6 748 975 14.01.2015 17.02.2015 34 4 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
7 7 841 404 14.01.2015 28.01.2015 14 Admir Thanza Arjana Fullani
8 8 324 2.479 15.01.2015 25.02.2015 41 11 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
9 9 771 366 15.01.2015 25.02.2015 41 11 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
10 10 1.285 4.316 15.01.2015 24.02.2015 40 10 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea