Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2015, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR Nr.Vendimi DATE VENDIMI DATE DOREZIMI Kohezgjtja ne Dorezim (dite) VONESA TEJ AFATIT LIGJOR (10 dite) Relatori Kryesusi
1 1 3364 13.01.2015 03.06.2015 141 131 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
2 2 2612 13.01.2015 25.05.2015 132 122 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
3 3 1247 13.01.2015 03.02.2015 21 11 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
4 4 1290 13.01.2015 03.02.2015 21 11 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
5 5 1635 13.01.2015 31.03.2015 77 67 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
6 6 1151 13.01.2015 19.02.2015 37 27 ARJANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
7 7 1152 13.01.2015 19.02.2015 37 27 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
8 8 1405 13.01.2015 06.02.2015 24 14 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
9 9 1406 13.01.2015 06.02.2015 24 14 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
10 10 1019 15.01.2015 19.02.2015 35 25 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI