Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2016, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID Nr. Regjistri Nr vendimi Akti Data e seances Data e dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Dite pertej afatit ligjor (10 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 706 742 14.01.2016 15.02.2016 32 22 Ariana Fullani Ardian Dvorani
2 2 1061 2.781 14.01.2016 23.02.2016 40 30 Ariana Fullani Ardian Dvorani
3 3 1165 155 14.01.2016 03.02.2016 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 4 582 146 14.01.2016 03.02.2016 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
5 5 36 3.424 14.01.2016 19.01.2016 5 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
6 6 21 1.307 14.01.2016 18.01.2016 4 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
7 7 22 1.397 14.01.2016 18.01.2016 4 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
8 8 17 2.390 14.01.2016 18.01.2016 4 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
9 9 1164 40 15.01.2016 05.02.2016 21 11 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 10 223 2.918 19.01.2016 26.05.2016 128 118 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori