Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2018, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID Nr. Vendimi Nr. Regjistri Nr. Akti Data e seances Data e dorezimit Kohezgjatja ne dorezim Vonesa tej afatit ligjor 10 dite Relatori Kryesuesi
1 44 1 3147 16.01.2018 24.01.2018 8 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
2 45 2 4426 16.01.2018 23.01.2018 7 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
3 186 3 1076 16.01.2018 17.01.2018 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 42 4 1419 16.01.2018 17.01.2018 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
5 43 5 1544 16.01.2018 17.01.2018 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
6 6 6 774 16.01.2018 07.02.2018 22 12 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
7 40 7 540 16.01.2018 29.01.2018 13 3 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
8 168 8 2022 16.01.2018 29.01.2018 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
9 87 9 1787 16.01.2018 29.01.2018 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 99 10 580 16.01.2018 17.01.2018 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori