Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2018, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Vendimi Nr. Regjistri Nr. Akti Data e Regjistrimit Data e seances Kohezgjatja ne shqyrtim Vonesa tej afatit ligjor 90 dite Relatori Kryesuesi
1 44 1 3147 17.09.2014 16.01.2018 1217 1127 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
2 45 2 4426 04.12.2014 16.01.2018 1139 1049 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
3 186 3 1076 12.05.2015 16.01.2018 980 890 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 42 4 1419 08.06.2015 16.01.2018 953 863 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
5 43 5 1544 24.06.2015 16.01.2018 937 847 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
6 6 6 774 18.03.2013 16.01.2018 1765 1675 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
7 40 7 540 01.03.2013 16.01.2018 1782 1692 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
8 168 8 2022 01.10.2015 16.01.2018 838 748 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
9 87 9 1787 08.09.2015 16.01.2018 861 771 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 99 10 580 20.03.2017 16.01.2018 302 212 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori