Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2018, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Vendimi Nr. Regjistri Nr. Akti Data e Regjistrimit Data e seances Kohezgjatja ne shqyrtim Relatori Kryesuesi
1 10 1 67 09.01.2014 31.01.2018 1483 Tom Ndreca Edmond Islamaj
2 12 2 339 17.02.2016 09.02.2018 723 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
3 12 3 2099 28.10.2015 09.02.2018 835 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 13 4 1736 30.11.2017 09.02.2018 71 Artan Zeneli Edmond Islamaj
5 14 5 124 20.01.2016 09.02.2018 751 Tom Ndreca Edmond Islamaj
6 16 6 2378 09.12.2015 14.02.2018 798 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
7 18 7 314 12.02.2016 14.02.2018 733 Tom Ndreca Edmond Islamaj
8 17 8 1220 04.07.2016 14.02.2018 590 Artan Zeneli Edmond Islamaj
9 67 9 838 23.05.2017 19.02.2018 272 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
10 132 10 863 26.05.2017 21.02.2018 271 Artan Zeneli Edmond Islamaj