Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2018, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Vendimi Nr. Regjistri Nr. Akti Data e Regjistrimit Data e seances Kohezgjatja ne shqyrtim Relatori Kryesuesi
1 46 1 2825 08.10.2013 25.01.2018 1570 Mehdi Bici Artan Broci
2 113 2 3154 31.10.2013 01.02.2018 1554 Mehdi Bici Artan Broci
3 114 3 3204 04.11.2013 01.02.2018 1550 Mehdi Bici Artan Broci
4 215 4 2864 10.10.2013 08.02.2018 1582 Mehdi Bici Artan Broci
5 116 5 3419 09.12.2013 08.02.2018 1522 Mehdi Bici Artan Broci
6 194 6 195 02.02.2010 15.02.2018 2935 Artan Broci Artan Broci
7 193 7 3468 11.12.2013 15.02.2018 1527 Shkelzen Selimi Artan Broci
8 195 8 469 21.02.2012 20.02.2018 2191 Shkelzen Selimi Xhezair Zaganjori
9 209 9 2123 26.07.2013 22.02.2018 1672 Artan Broci Artan Broci
10 210 10 2031 12.07.2013 22.02.2018 1686 Artan Broci Artan Broci