Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

MASA SIGURIMI VITI 2020, GJYKATA E APELIT DURRES

 

BAZA LIGJORE E VLERESIMIT TEMATIK

Ankimi kundër masave të sigurimit është një e drejtë që  garantohet nga neni 249 i Kodit të Procedurës Penale. Ankimi paraqitet në sekretarinë e gjykatës që ka dhënë vendimin, e cila detyrohet që brenda 3 ditëve nga realizimi i njoftimeve të dorëzojë aktet në gjykatën që do të shqyrtojë ankimin. Data e caktuar për seancën i njoftohet prokurorit, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij të paktën tri ditë përpara. Ankimi shqyrtohet brenda 10 ditëve nga marrja në dorëzim e akteve (paragrafi 6, neni 249, KPrP).

Gjykata vendos, sipas rastit, shfuqizimin, ndryshimin ose miratimin e vendimit, edhe për arsye të ndryshme nga ato që janë parashtruar ose nga ato që tregohen në pjesën arsyetuese të vendimit. Gjykata depoziton vendimin e arsyetuar brenda 10 ditëve (paragrafi 7, neni 249, KPrP). Kur vendimi nuk shpallet ose nuk zbatohet brenda afatit të caktuar, akti në bazë të të cilit është marrë masa shtrënguese e humbet fuqinë (paragrafi 8, neni 249, KPrP).

NR.VENDIMI DATE REGJISTRIMI DATE VENDIMI Kohëzgjatja në shqyrtim Relator
wdt_ID NR.VENDIMI DATE REGJISTRIMI DATE VENDIMI Kohëzgjatja në shqyrtim Relator
1 1 30.12.2019 03.01.2020 4 Valbona Cekrezi
2 2 30.12.2019 03.01.2020 4 Valbona Cekrezi
3 3 30.12.2019 03.01.2020 4 Valbona Cekrezi
4 4 27.12.2019 03.01.2020 7 Valbona Cekrezi
5 5 26.12.2019 03.01.2020 8 Valbona Cekrezi
6 6 06.01.2020 07.01.2020 1 Izet Dushaj
7 7 06.01.2020 07.01.2020 1 Izet Dushaj
8 8 30.12.2019 10.01.2020 11 Valbona Cekrezi
9 9 08.01.2020 14.01.2020 6 Izet Dushaj
10 10 08.01.2020 14.01.2020 6 Valbona Cekrezi
11 11 10.01.2020 15.01.2020 5 Izet Dushaj
12 12 08.01.2020 16.01.2020 8 Valbona Cekrezi
13 13 10.01.2020 16.01.2020 6 Valbona Cekrezi
14 14 08.01.2020 16.01.2020 8 Valbona Cekrezi
15 15 08.01.2020 16.01.2020 8 Valbona Cekrezi
16 16 12.12.2019 17.01.2020 36 Tritan Hamitaj
17 17 10.01.2020 17.01.2020 7 Desard Avdulaj
18 18 08.01.2020 17.01.2020 9 Valbona Cekrezi
19 19 15.01.2020 17.01.2020 2 Izet Dushaj
20 20 15.01.2020 17.01.2020 2 Izet Dushaj
21 21 15.01.2020 20.01.2020 5 Izet Dushaj
22 22 13.01.2020 21.01.2020 8 Izet Dushaj
23 23 13.01.2020 21.01.2020 8 Izet Dushaj
24 24 13.01.2020 21.01.2020 8 Anita Mici
25 25 13.01.2020 21.01.2020 8 Valbona Cekrezi
26 26 13.01.2020 21.01.2020 8 Valbona Cekrezi
27 27 13.01.2020 21.01.2020 8 Valbona Cekrezi
28 28 13.01.2020 21.01.2020 8 Valbona Cekrezi
29 29 15.01.2020 23.01.2020 8 Valbona Cekrezi
30 30 15.01.2020 23.01.2020 8 Valbona Cekrezi
31 31 17.01.2020 23.01.2020 6 Tritan Hamitaj
32 32 08.01.2020 23.01.2020 15 Tritan Hamitaj
33 33 22.01.2020 23.01.2020 1 Tritan Hamitaj
34 34 17.01.2020 23.01.2020 6 Tritan Hamitaj
35 35 21.01.2020 28.01.2020 7 Tritan Hamitaj
36 36 16.12.2019 28.01.2020 43 Tritan Hamitaj
37 37 24.01.2020 29.01.2020 5 Tritan Hamitaj
38 38 13.12.2019 29.01.2020 47 Anita Mici
39 39 24.01.2020 29.01.2020 5 Izet Dushaj
40 40 24.01.2020 29.01.2020 5 Tritan Hamitaj
41 41 27.12.2019 30.01.2020 34 Valbona Cekrezi
42 42 20.12.2019 30.01.2020 41 Tritan Hamitaj
43 43 09.01.2020 30.01.2020 21 Tritan Hamitaj
44 44 24.01.2020 30.01.2020 6 Tritan Hamitaj
45 45 24.01.2020 30.01.2020 6 Tritan Hamitaj
46 46 30.01.2020 03.02.2020 4 Izet Dushaj
47 47 03.02.2020 04.02.2020 1 Valbona Cekrezi
48 48 03.02.2020 05.02.2020 2 Anita Mici
49 49 04.02.2020 05.02.2020 1 Anita Mici
50 50 29.01.2020 06.02.2020 8 Tritan Hamitaj
51 51 06.02.2020 11.02.2020 5 Valbona Cekrezi
52 52 05.02.2020 12.02.2020 7 Anita Mici
53 53 06.02.2020 12.02.2020 6 Anita Mici
54 54 12.02.2020 13.02.2020 1 Valbona Cekrezi
55 55 31.01.2020 13.02.2020 13 Tritan Hamitaj
56 56 12.02.2020 18.02.2020 6 Tritan Hamitaj
57 57 13.02.2020 19.02.2020 6 Anita Mici
58 58 12.02.2020 19.02.2020 7 Anita Mici
59 59 13.02.2020 19.02.2020 6 Anita Mici
60 60 13.02.2020 19.02.2020 6 Anita Mici
61 61 13.02.2020 19.02.2020 6 Anita Mici
62 62 13.02.2020 19.02.2020 6 Anita Mici
63 63 21.02.2020 24.02.2020 3 Izet Dushaj
64 64 21.02.2020 24.02.2020 3 Desard Avdulaj
65 65 21.02.2020 24.02.2020 3 Desard Avdulaj
66 66 21.02.2020 24.02.2020 3 Desard Avdulaj
67 67 19.02.2020 25.02.2020 6 Desard Avdulaj
68 68 19.02.2020 25.02.2020 6 Tritan Hamitaj
69 69 21.02.2020 25.02.2020 4 Tritan Hamitaj
70 70 21.02.2020 26.02.2020 5 Desard Avdulaj
71 71 21.02.2020 26.02.2020 5 Desard Avdulaj
72 72 21.02.2020 26.02.2020 5 Desard Avdulaj
73 73 19.02.2020 26.02.2020 7 Desard Avdulaj
74 74 21.02.2020 27.02.2020 6 Desard Avdulaj
75 75 19.02.2020 27.02.2020 8 Desard Avdulaj
76 76 27.02.2020 27.02.2020 0 Desard Avdulaj
77 77 28.02.2020 04.03.2020 5 Desard Avdulaj
78 78 03.03.2020 06.03.2020 3 Valbona Cekrezi
79 79 02.03.2020 10.03.2020 8 Valbona Cekrezi
80 80 02.03.2020 10.03.2020 8 Valbona Cekrezi
81 81 09.03.2020 10.03.2020 1 Valbona Cekrezi
82 82 05.03.2020 12.03.2020 7 Valbona Cekrezi
83 83 06.03.2020 12.03.2020 6 Valbona Cekrezi
84 84 12.03.2020 12.03.2020 0 Valbona Cekrezi
85 85 02.03.2020 19.03.2020 17 Tritan Hamitaj
86 86 02.03.2020 19.03.2020 17 Tritan Hamitaj
87 87 06.03.2020 19.03.2020 13 Valbona Cekrezi
88 88 02.03.2020 19.03.2020 17 Tritan Hamitaj
89 89 19.03.2020 26.03.2020 7 Izet Dushaj
90 90 26.03.2020 31.03.2020 5 Izet Dushaj
91 91 26.03.2020 31.03.2020 5 Izet Dushaj
92 92 19.03.2020 31.03.2020 12 Tritan Hamitaj
93 93 26.03.2020 31.03.2020 5 Tritan Hamitaj
94 94 26.03.2020 31.03.2020 5 Izet Dushaj
95 95 26.03.2020 31.03.2020 5 Anita Mici
96 96 26.03.2020 31.03.2020 5 Valbona Cekrezi
97 97 13.02.2020 08.04.2020 55 Tritan Hamitaj
98 98 24.01.2020 08.04.2020 75 Anita Mici
99 99 08.04.2020 13.04.2020 5 Tritan Hamitaj
100 100 08.04.2020 13.04.2020 5 Tritan Hamitaj