Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

NUMRATOR ADMINISTRATIVE PENALE 2021-GJYKATA E APELIT SHKODER

SHENIME METODOLOGJIKE – Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Cështjet Penale të Vecanta për vitin 2021, të administruar nga Gjykata e Apelit Shkoder. Vargu numerik hapet me vendimin nr.1, datë 7 Janar 2021 dhe mbyllet me vendimin nr.292 datë 30 Dhjetor 2021. Per vendimet me nr.211, 245, 251, 252, 269, ne regjister nuk gjenden te dhena per daten e dorezimit te vendimit ne sekretarine gjyqesore. Ne kolonen “Kohezgjatja ne Dorezim”, fusha respektive ne tabele eshte lënë bosh (nuk ka shifra).

Vendimet me nr.?????? rezultojnë të jenë dhënë tej afatit të arsyeshem, sipas parashikimeve që përmban…