Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

GJYKATA E APELIT TIRANE, çështjet e themelit, databaza e kohëzgjatjes gjyqësore

Kerko/Leviz sipas niveleve

Masa Sigurimi

Penale të Mitur

Penale të Veçanta

Pushim Procedimi Penal

Urdhera Ekzekutimi

Urdhera Mbrojtje

Civile e Veçante

Familjare

Disclaimer: This database is organized in the framework of the Project “Open Courts 5” with the support of a grant of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs awarded in the framework of the MATRA Fund. The objectives, proper implementation and results of this project constitute responsibility for the implementing organization – INFOCIP.  Any views or opinions presented in this web-page / project are solely those of the implementing organisation and do not necessarily represent those of the Dutch Government.