Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Vlerësimi i performancës se gjyqtarit Admir Thanza për kohëzgjatjen e procesit gjyqësor. INFOCIP publikon Raportin Ekskluziv

Thanza-KPK - INFOCIP

Admir Thanza anëtari i Gjykatës së Lartë vjen në këtë detyrë pas përfundimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, në prill të vitit 2013.

Prezantin i shkurter (short Bio)

Admir Thanza ka lindur në Shkodër dhe është diplomuar  në vitin 1992 me titullin Jurist, pranë Universitetit të Tiranës në fakultetin e Drejtësisë. Me një përvojë të gjatë si gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër prej vitit 1992 – 2006, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë gjatë periudhës 2006-2009 dhe Gjykatës Kushtetuese 2009-2013, Z. Thanza ka qenë anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë prej vitit 2004 deri në vitin 2009, vit në të cilin u zgjodh anëtar i Gjykatës Kushtetuese. Krahas ushtrimit të detyrës së gjyqtarit, Z. Thanza ka dhënë kontribut dhe si pedagog i jashtëm pranë  Universitetit “Luigj Gurakuqi” dega drejtësi në Shkodër dhe në Universitetin jopublik Europian të Tiranës në të Drejtën Civile dhe Universitetin “Justiniani I” në të Drejtën Kushtetuese.  Anëtari i Gjykatës së Lartë Admir Thanza ka mbrojtur titullin Master pranë Departamentit të së Drejtës Civile në vitin 2011 dhe aktualisht është në proces Doktorature pranë Fakultetit të Drejtësisë Tiranë.(burimi: faqja zyrtare e Gjykatës së Lartë)

Vlerësimi i performancës / ngarkesa dhe kohëzgjatja

Hap raportin e plote me tabelat verifikuese 

Shkarko Raportin ne PDF, version i shkurtuar