Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni
 

VONESAT GJYQESORE VLERESIMI I PERFORMANCES

Aleksander Muskaj  është emëruar gjyqtar në Gjykatën e Larte me dekretin e Presidentit të Republikës Nr.5790, date 08.07.2008 Prezantim i shkurter (short Bio) Aleksander Muskaj Ka lindur më 06 Janar 1969, në Vlorë. Në vitin 1991 është diplomuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, duke vazhduar Studimet...

Edmond Islamaj  është emëruar gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë në dhjetor 2003 ku ka ushtruar detyrën e gjyqtarit deri në momentin e dhënies së pëlqimit të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me dekretin e Presidentit të Republikës për emërimin në detyrën e Anëtarit të Gjykatës...

Xhezair Zaganjori u emërua anëtar i Gjykatës së Lartë, me dekretin nr. 8065, të datës 22.03.2013 pas ushtrimit të detyrës së anëtarit të Gjykatës Kushtetuese prej vitit 2003 deri në fillim të 2013. Ai u emërua Kryetar i Gjykatës së Lartë në 24.03.2013, me dekretin nr....

Ardian Dvorani u emërua anëtar i Gjykatës së Lartë me dekretin nr.4481, datë 17 Shkurt 2005, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Alfred Moisiu. Prezantim i shkurter (short Bio) Ardian Dvorani ka lindur në Korçë në 20 shkurt 1966. Është i martuar dhe ka një fëmijë. Në...

Në përmbushje të misionit për më shumë transparencë me publikun, INFOCIP ka vlerësuar përmes analizës së të dhënave performancën profesionale të anëtarit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, gjyqtarit Andi Celiku. Vlerësimi professional fokusohet vetëm në analizën e e të dhënave gjyqësore sa i...

Në përmbushje të misionit për më shumë transparencë me publikun, INFOCIP ka vlerësuar përmes analizës së të dhënave performancën profesionale të anëtarit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, gjyqtaren Ariana Fullani. Vlerësimi professional fokusohet vetëm në analizën e e të dhënave gjyqësore sa i...

Në përmbushje të misionit për më shumë transparencë me publikun, INFOCIP ka vlerësuar përmes analizës së të dhënave performancën profesionale të anëtarit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, gjyqtaren Evelina Qirjako. Vlerësimi professional fokusohet vetëm në analizën e e të dhënave gjyqësore sa i...

Artan Zeneli u emërua anëtar i Gjykatës së Lartë me dekretin Nr. 7250 datë 01.02.2012, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Alfred Moisiu, miratuar në Kuvendin e Shqipërisë në date 26.07.2012. Prezantim i shkurter (short Bio) Artan Zeneli ka lindur në Shkodër më 31 Tetor 1968. Eshtë...

Tom Ndreca Anëtari i Gjykates se Lartë emërohet në këtë detyrë pas një periudhe gati 20 vjeçare si anëtar i Gjykatës së Apelit të Tiranës. Prezantin i shkurter (short Bio) Tom  Ndreca ka lindur në Mirditë dhe është diplomuar në vitin 1980, me titullin Jurist, pranë Universitetit...

Medi Bici emerohet anëtar i Gjykatës së Lartë Me dekretin nr.6579, datë 25.05.2010, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Z.Aleksander Moisiu Prezantin i shkurter (short Bio) Medi Bici Ka lindur në Manzë të Rrethit Durrës në 10.09.1957. Është i martuar dhe ka tre fëmijë. Në vitin 1994 është...