Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Vlerësimi i performancës se gjyqtarit Ardian Dvorani për kohëzgjatjen e procesit gjyqësor. INFOCIP publikon Raportin Vlerësues Nominal

Ardian Dvorani u emërua anëtar i Gjykatës së Lartë me dekretin nr.4481, datë 17 Shkurt 2005, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Alfred Moisiu.

Prezantim i shkurter (short Bio)

Ardian Dvorani ka lindur në Korçë në 20 shkurt 1966. Është i martuar dhe ka një fëmijë. Në vitin 1988 është  diplomuar jurist në  Universitetin e Tiranës. Ka shërbyer si prokuror në  Prokurorine e Rrethit Gjyqësor Shkoder në  periudhën 1988-1991. Ka ushtruar funksionet e këshilltarit ligjor dhe drejtorit të Departamentit Juridik pranë  INSIG sha në  periudhën 1991-1994. Ka ushtruar profesionin e avokatit në  vitet 1994-1998. Ka shërbyer si këshilltar ligjor pranë Këshillit të Ministrave në periudhën mars 1998-shtator 1999. Ka ushtruar funksionin e drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë në periudhën shtator 1999- shkurt 2005 dhe, gjatë vitit 2004, për një periudhe 6 mujore, edhe funksionin e drejtorit të Departamentit Juridik në Kuvendin e Shqipërisë. Gjatë viteve 1999-2005, ndërmjet të tjerave, ka qenë zëvendëskryetar i Këshillit Mbikqyrës të INSIG sha, Albetelekom sha dhe SICRED sha, kryetar i Bordit Kombëtar të Monitorimit Antikorrupsion, kryetar i delegacionit shqiptar në GRECO si dhe raporter i kësaj organizate ndërkombëtare për mbikqyrjen e respektimit të standarteve antikorrupsion dhe antikrim për një numër vendesh anëtare të tij. Deri në shkurt të vitit 2005 ka qënë anëtar i përhershëm i grupit negociator për Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit me BE për çështjet e drejtesisë dhe punëve të brendshme. Është kryetar i Komisionit për Përmirësimin e Vazhdueshëm Profesional të Konferencës Gjyqësore Kombëtare dhe nga nëntori 2005 anëtar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës (burimi: faqja zyrtare e Gjykatës së Lartë).

Vlerësimi i performancës / ngarkesa dhe kohëzgjatja

Hap raportin e plote me tabelat verifikuese 

Shkarko Raportin ne PDF, version i shkurtuar