Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Vlerësimi i performancës se gjyqtarit Medi Bici për kohëzgjatjen e procesit gjyqësor. INFOCIP publikon Raportin Vlerësues Nominal

Medi Bici emerohet anëtar i Gjykatës së Lartë Me dekretin nr.6579, datë 25.05.2010, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Z.Aleksander Moisiu

Prezantin i shkurter (short Bio)

Medi Bici Ka lindur në Manzë të Rrethit Durrës në 10.09.1957. Është i martuar dhe ka tre fëmijë. Në vitin 1994 është diplomuar jurist pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës me rezultate shumë të mira. Ka ndjekur dhe përfunduar, në periudhën 2008-2010, me medalje ari studimet pasuniversitare në degën “Shkenca Administrative” pranë Universitetit “U.F.O”, me gradën shkencore “Master i Nivelit të Dytë”. Z. Bici është një gjyqtar me karrierë të gjatë në fushën e drejtësisë, duke filluar që nga viti 1993 si jurist pranë Ndërmarrjes së Qymyrgurit Valias. Në periudhën 1993-1994 ka ushtruar detyrën e ndihmës gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Me tej, në periudhën 1994-2004, ka ushtruar detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Z. Bici gjatë viteve 2004-2010 u emërua dhe ushtroi detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda.

Për më tepër, gjyqtari Bici ka kryer 30 specializime dhe trajnime, brenda dhe jashtë vendit, në fushën e drejtësisë, kryesisht në të drejtën penale mbi veprat penale të lidhura me krimin e organizuar.

Vlerësimi i performancës / ngarkesa dhe kohëzgjatja

Hap raportin e plote me tabelat verifikuese 

Shkarko Raportin ne PDF, version i shkurtuar